Free Friday-Mấy công ty này hay quá

Làm Nhân Sự bao lâu, hôm nay nhớ nghề, viết vài điều tâm đắc. Trước đây, bạn trai mình làm việc cho Kollegorna, một agency về thiết kế và truyền thông ở Stockholm. Cứ 2 tuần một lần, ngày thứ 6 sẽ được gọi là FREE FRIDAY. Nhân viên không phải làm việc mà đượcContinue reading “Free Friday-Mấy công ty này hay quá”